home > Company > 누리어소식

누리어소식

(주)이랜드이츠 HR플랫폼 구축

등록날짜2021-03-10

◆ 고객사 : (주)이랜드이츠

◆ 사업명 : 이랜드이츠 HR플랫폼 구축

이랜드이츠 CI 

◆ 사업기간 : 2020-05-06 ~ 2020-10-30

◆ 제안개요 : 인사/노무 관리 온라인화를 통한 서류관리 제로화/노무리스크 제로화로 

                아르바이트 근무자의 권익향상 및 사업주가 스마트한 직원관리를 할 수 있도록 하는 

               모바일 인사관리 플랫폼 구축

◆ 주요내용 : 아르바이트 직원용/사업주용 하이브리드 앱과 이랜드이츠 관리자 및 사업주가 함께 

                사용할 수 있는 반응형 Web 시스템 구축

◎ 아르바이트 근무자의 권익향상 지원 필요성 대두

◎ 사업주 관점에서 스마트한 직원관리(인사/계약/스케줄) 필요성 증대

◎ 이랜드이츠의 인사/노무관리 시마트 온라인화 필요성 대두